نحوة آماده‌سازي شبكه در كامپيوتر

 مراحل راه‌اندازي شبكه:

در صفحة اصلي Windows روي قسمت My Computer دوبار كليد سمت چپ موشواره را فشار دهيد. پنجرة جديدي باز خواهد شد.
روي قسمت
Dial-Up Networking دوبار كليد سمت چپ موشواره را فشار دهيد. پنجرة جديدي باز مي‌شود.
روي قسمت
Make New Connection دو بار كليد سمت چپ موشواره را فشار دهيد. پنجرة جديدي باز مي‌شود.
در قسمت
Type a Name for تايپ نماييد: Farakhan ، كليد Next را فشار دهيد.
در قسمت
Select a device نام مودم خود را انتخاب نماييد. كليد Next را فشار دهيد.
قسمت
 Area code را خالي گذاشته و در قسمت  Telephone numberيکی از شماره تلفنهای زير را وارد نماييد.

9712062   -   2358898  -  9712115  -  9712108

كليد Finish را فشار دهيد. پنجره بسته مي شود.
روي نام
Farakhan كليد سمت راست موشواره را فشار دهيد و نام Properties را انتخاب نماييد.
در قسمت
Phone Number منوي User Area Code and را غير فعال نماييد. كليد OK را فشار دهيد.
فقط كافيست روي نام
Farakhan دوبار كليد سمت موشواره را فشار دهيد و سپس كليد Connect را فشار داده و منتظر پيغام كامپيوتر براي پرسيدن User ID و Password باشيد. بعد از وارد گردن User ID و Password وقتي پيغام Logging On To Network را مشاهده نموديد، شما وارد اينترنت شده‌ايد و فقط كافسيت Internet Explorer و يا Netscape را اجرا نموده و در قسمت Address آدرس مورد نظر خود در اينترنت را تايپ نماييد.  (مثلاً www.Farakhan.com)